Có 1 kết quả:

shàn yǒu shàn bào

1/1

Từ điển Trung-Anh

virtue has its rewards (idiom); one good turn deserves another