Có 1 kết quả:

shàn yǒu shàn bào , è yǒu è bào , ruò rán bù bào shí chén wèi dào

1/1

Từ điển Trung-Anh

Good has its reward and evil has its recompense. The payback is just a matter of time