Có 1 kết quả:

shàn kuǎn

1/1

shàn kuǎn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) contributions
(2) donations