Có 1 kết quả:

shàn zhě bù biàn , biàn zhě bù shàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Good words are not persuasive, persuasive words are not good (idiom, from Laozi 老子 81). Do not be taken in by appearances.