Có 1 kết quả:

shàn néng

1/1

shàn néng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to be good at