Có 1 kết quả:

shàn zì wéi móu

1/1

Từ điển Trung-Anh

to be good at working for one's own profit (idiom)