Có 1 kết quả:

shàn zì zhēn shè

1/1

Từ điển Trung-Anh

take good care of yourself! (idiom)