Có 1 kết quả:

shàn liáng

1/1

shàn liáng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

lương thiện, tốt bụng

Từ điển Trung-Anh

(1) good and honest
(2) kindhearted