Có 1 kết quả:

shàn jiě rén yì

1/1

shàn jiě rén yì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to be good at understanding others (idiom)