Có 1 kết quả:

shàn yán

1/1

shàn yán

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

good words

Một số bài thơ có sử dụng