Có 1 kết quả:

shàn yán cí

1/1

shàn yán cí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) articulate
(2) eloquent