Có 1 kết quả:

shàn biàn

1/1

shàn biàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) eloquent
(2) good at arguing