Có 1 kết quả:

shàn fēng

1/1

shàn fēng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

fair wind