Có 1 kết quả:

hóu lóng

1/1

hóu lóng

phồn thể

Từ điển phổ thông

cổ họng, thanh quản

Từ điển Trung-Anh

(1) throat
(2) larynx