Có 1 kết quả:

hóu sè yīn

1/1

hóu sè yīn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

glottal stop