Có 1 kết quả:

hóu tóu

1/1

hóu tóu

giản thể

Từ điển phổ thông

cổ họng, thanh quản

Từ điển Trung-Anh

(1) throat
(2) larynx