Có 1 kết quả:

hóu cā yīn

1/1

hóu cā yīn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

guttural fricative