Có 1 kết quả:

hóu jié

1/1

hóu jié

giản thể

Từ điển phổ thông

yết hầu, trái cổ

Từ điển Trung-Anh

(1) Adam's apple
(2) laryngeal prominence