Có 1 kết quả:

hóu lún ㄏㄡˊ ㄌㄨㄣˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

viśuddha or visuddha, the throat chakra 查克拉, residing in the neck