Có 1 kết quả:

hóu lún

1/1

hóu lún

giản thể

Từ điển Trung-Anh

viśuddha or visuddha, the throat chakra 查克拉, residing in the neck