Có 1 kết quả:

hóu bù

1/1

hóu bù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) neck
(2) throat