Có 1 kết quả:

hóu yīn

1/1

hóu yīn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) guttural sound
(2) (linguistics) glottal (or laryngeal) consonant