Có 1 kết quả:

hóu tóu ㄏㄡˊ ㄊㄡˊ

1/1

Từ điển phổ thông

cổ họng, thanh quản

Từ điển Trung-Anh

(1) throat
(2) larynx