Có 1 kết quả:

hóu míng

1/1

hóu míng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

throat sound such as choking, donkey's bray etc