Có 1 kết quả:

dié dié bù xiū

1/1

dié dié bù xiū

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to chatter or jabber on and on