Có 1 kết quả:

chuǎn qì

1/1

chuǎn qì

phồn thể

Từ điển phổ thông

thở sâu

Từ điển Trung-Anh

(1) to breathe deeply
(2) to pant