Có 1 kết quả:

xǐ shì

1/1

xǐ shì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) happy occasion
(2) wedding