Có 1 kết quả:

xǐ zé qì huǎn ㄒㄧˇ ㄗㄜˊ ㄑㄧˋ ㄏㄨㄢˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) joy depresses one's qi vital breath
(2) an excess of joy may lead to sluggishness of vital energy (TCM)