Có 1 kết quả:

xǐ yín yín

1/1

xǐ yín yín

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) joyful
(2) happy