Có 1 kết quả:

xǐ shòu

1/1

xǐ shòu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

77th birthday (honorific, archaic or Japanese term)