Có 1 kết quả:

xǐ zi

1/1

xǐ zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Tetragnatha (long-jawed spider)
(2) same as 蟢子

Một số bài thơ có sử dụng