Có 1 kết quả:

xǐ zī zī

1/1

xǐ zī zī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) euphoria
(2) transport
(3) bliss