Có 1 kết quả:

xǐ xíng yú sè

1/1

Từ điển Trung-Anh

face light up with delight (idiom); to beam with joy