Có 1 kết quả:

xǐ nù wú cháng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) temperamental
(2) moody