Có 1 kết quả:

xǐ qìng

1/1

xǐ qìng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) jubilation
(2) festive