Có 1 kết quả:

xǐ yōu cān bàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

to have mixed feelings (about sth)