Có 1 kết quả:

xǐ bào

1/1

xǐ bào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) announcement of joyful news
(2) CL:張|张[zhang1]