Có 2 kết quả:

xǐ huānxǐ huan

1/2

xǐ huān

giản thể

Từ điển phổ thông

yêu thích, quý

xǐ huan

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to like
(2) to be fond of