Có 1 kết quả:

xǐ gē jù yuàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) musical theater
(2) Opéra Comique, Paris