Có 1 kết quả:

xǐ zī zī

1/1

xǐ zī zī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) pleased
(2) happy