Có 1 kết quả:

xǐ yíng yíng

1/1

xǐ yíng yíng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) happy
(2) joyful