Có 1 kết quả:

xǐ yán

1/1

xǐ yán

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) wedding banquet
(2) congratulatory feast