Có 1 kết quả:

xǐ xīng

1/1

xǐ xīng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) joyous
(2) delighted
(3) merry