Có 1 kết quả:

xǐ chōng chōng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to beam with joy
(2) in a happy mood