Có 1 kết quả:

xǐ yáng

1/1

xǐ yáng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) heliophile
(2) tending towards the sun
(3) heliotropism