Có 1 kết quả:

Xǐ mǎ lā yǎ shān

1/1

Từ điển Trung-Anh

Himalayas