Có 1 kết quả:

hè lìng

1/1

hè lìng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to shout an order or command