Có 1 kết quả:

hè dào cǎi

1/1

hè dào cǎi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to boo or jeer (as a sign of displeasure at an actor)