Có 1 kết quả:

hē duàn piàn

1/1

hē duàn piàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to get blackout drunk (slang)