Có 1 kết quả:

hè zhǐ

1/1

hè zhǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to shout at sb to stop