Có 1 kết quả:

hē máng

1/1

hē máng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(slang) to get drunk (Tw)